5.Outsourcing

เราพร้อมให้บริการในการเป็นบริษัทรองรับการ    จัดจ้างหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อมาบริหาร   จัดการในด้านเทคโนโลยีแทนท่านได้อย่างมี      ประสิทธิภารตั้งแต่การดูแลทั้งระบบ (ติดตั้งจนกระทั่งดูแลหลังการติดตั้ง) การดูแลช่วยเหลือในส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ (Help Desk) หรือแม้กระทั่งการเป็นแผนกสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่คอยดูแลท่านทั้งระบบ(IT Support) โดยเรานั้นเตรียมบุคลากร   ที่เชี่ยวชาญไว้รองรับท่านตลอด 24 ชม. เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด