Computer Room (OBEC)   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กระทวงศึกษาธิการ

การเรียนรู้บนพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นเป็นถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้และก้าวให้ทันความเจริญก้าวหน้าของโลกในยุคปัจจุบันเหตุนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กระทวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการสร้างห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้กับโรงเรียนต่างๆในสังกัดของสพฐ. ทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้บริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด (Songkhla Finishing Co.,Ltd.)ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปดำเนินการตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานอาทิโต๊ะคอมพิวเตอร์, เก้าอี้, เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯตลอดจนการวางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการดูและรักษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดปัญหาอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับเด็กไทยที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง