Computer Room (BMA)   กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ชั้นนำระดับโลกเมืองใหญ่ทั่วโลกในยุคปัจจุบันนั้นต่างก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยมากมายซึ่งหนึ่งในประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นก็คือช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้นั่นเองเหตุนี้ทางกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายสร้างแหล่งการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นด้วยการจัดตั้งโครงการสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่างๆในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครบทุกโรงเรียนสำหรับโครงการนี้ทางบริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด (Songkhla Finishing Co.,Ltd.)ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปดำเนินการตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานอาทิโต๊ะคอมพิวเตอร์, เก้าอี้, เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯตลอดจนการวางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการดูและรักษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดปัญหาอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับเด็กไทยที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง