โครงการวางเครือข่าย Wifi ทั่วประเทศเพื่อรองรับโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child : OTPC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กระทวงศึกษาธิการ

หลังจากรัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (..2555-2559) หนึ่งในนโยบายสำคัญก็คือการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในวัยเรียนให้ก้าวทันยุคสมัยกับโลกปัจจุบันที่พัฒนาอย่างรวดเร็วหนึ่งในกระบวนการสำคัญก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet  Per  Child : OTPC) นั่นเองในส่วนของบริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด (Songkhla  Finishing Co., Ltd.) นั้นได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนการวางระบบ Wifi Network ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับห้องเรียนชั้นป.1 ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ทั่วประเทศรวมไปถึงวางระบบแม่ข่ายหลัก (Center Server) ที่หน่วยงานศูนย์กลางอีกด้วย